"Edukacja cyfrowa w świętokrzyskich szkołach"

"TIK w świętokrzyskich szkołach"

projekty grantowe

REKRUTACJA TRWA - ZAPRASZAMY

Kto może wziąć udział w projekcie?

Do udziału w projekcie zapraszamy nauczycieli kształcenia ogólnego, ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa świętokrzyskiego, w tym nauczycieli i nauczycielki:

 • edukacji wczesnoszkolnej,
 • przedmiotów humanistycznych (język polski, języki obce, etyka, religia, edukacja dla bezpieczeństwa, filozofia, historia, historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie, ekonomia w praktyce, podstawy przedsiębiorczości),
 • przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, geografia, matematyka, przyroda, technika),
 • przedmiotów artystycznych (historia muzyki, historia sztuki, muzyka, plastyka, wiedza o kulturze, wychowanie fizyczne, zajęcia artystyczne),
 • edukacji informatycznej

Zapraszamy także przedstawicieli kadry kierowniczej, którzy oprócz ścieżki edukacyjnej dla nauczycieli mają dodatkową możliwość skorzystania z modułu online „Aktywna lekcja z TIK”, podczas którego będą mogli przygotować plan włączenia TIK do edukacyjnej pracy szkoły.

W projekcie mogą brać udział szkoły publiczne i niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych. Udział szkół niepublicznych nie może powodować wystąpienia pomocy publicznej.

Jak zgłosić się do projektu?

Na szkolenia nauczycieli zgłasza członek kadry kierowniczej. Nauczycie nie może zgłosić się indywidualnie.

Aktualne minimum rekrutacyjne: Do projektu przystępuje zespół szkolny, który tworzą nauczyciele z minimum 2 grup przedmiotowych (przedmioty humanistyczne, artystyczne, matematyczno-przyrodnicze, edukacja wczesnoszkolna lub informatyka), w tym przedstawiciel  kadry kierowniczej szkoły

W projekcie powinny uczestniczyć co najmniej:

 • 2-3 osobowe zespoły ze szkół, w tym członek kadry zarządzającej – w przypadku szkoły, w której jest zatrudnionych mniej niż 10 nauczycieli,
 • 4 osobowe zespoły nauczycieli, w tym członek kadry kierowniczej – w przypadku szkoły, w której zatrudnionych jest od 10 do 20 nauczycieli,
 • 5 osobowe zespoły nauczycieli, w tym członek kadry kierowniczej – w przypadku szkoły, w której zatrudnionych jest powyżej 20 nauczycieli.
 • zalecane jest aby w szkoleniu z danej szkoły uczestniczył reprezentant każdej grupy przedmiotowej

Nie ma ograniczeń maksymalnej liczby nauczycieli z danej szkoły, biorących udział w szkoleniach. Powyższe limity dotyczą minimalnej liczby uczestników.

Regulamin projektu i Formularz zgłoszeniowy dla szkoły są dostępne TUTAJ.

Szkoły zakwalifikowane do projektu wraz ze wskazanym w zgłoszeniu przedstawicielem kadry zarządzającej, zostaną zarejestrowane przez nas na platformie projektu „Lekcja:Enter”. Członek kadry zarządzającej szkołą, który również będzie brał udział w szkoleniach uzyskuje uprawnienia wprowadzenia na platformę nauczycieli ze swojej szkoły. Od tej chwili nauczyciele i członek kadry kierowniczej zaczynają realizację ścieżki edukacyjnej.

Nauczyciele zgłaszający się do projektu wybierają jedną z 9 grup przedmiotowych (zgodnie z nauczanym przedmiotem/przedmiotami), w ramach której wezmą  udział w szkoleniu, tzn:

1. edukacja wczesnoszkolna
2. przedmioty humanistyczne – klasy IV–VIII szkoły podstawowej
3. przedmioty humanistyczne – szkoły ponadpodstawowe
4. przedmioty matematyczno-przyrodnicze – klasy IV–VIII szkoły podstawowej
5. przedmioty matematyczno-przyrodnicze – szkoły ponadpodstawowe
6. przedmioty artystyczne – klasy IV–VIII szkoły podstawowej
7. przedmioty artystyczne – szkoły ponadpodstawowe;
8. informatyka – szkoły podstawowe
9. informatyka – szkoły ponadpodstawowe

Łącznie w bezpłatnych szkoleniach podczas realizacji dwóch edycji "Lekcja:Enter" będzie mogło wziąć udział:

 • 570 nauczycieli i nauczycielek w ramach grantu II edycji „Edukacja cyfrowa w świętokrzyskich szkołach", w tym 201 nauczycieli/lek ze szkół z terenów wiejskich i miast poniżej 20 tys. mieszkańców;
 • 420 nauczycieli i nauczycielek w ramach grantu II edycji „TIK w świętokrzyskich szkołach", w tym 130 nauczycieli/lek ze szkół z terenów wiejskich i miast poniżej 20 tys. mieszkańców;

Grant 2 edycji "Edukacja cyfrowa w świętokrzyszkich szkołach" realizowany jest w okresie 01.09.2020 r.  - 31.05.2022 r. - rekrutacja zakończona

Grant 3 edycji "TIK w świetokrzyszkich szkołach" realizowany jest w okresie 01.04.2021 r.  - 30.09.2022 r. - rekrutacja trwa

Co proponujemy?

W ramach projektu każdy nauczyciel, w tym członek kadry kierowniczej weźmie udział w ścieżce edukacyjnej, na którą składa się

 • Zgłoszenie do projektu poprzez platformę;
 • Wypełnienie pretestu – wstępnego testu kompetencji cyfrowych, na podstawie którego uczestnik będzie zakwalifikowany do grupy podstawowej lub zaawansowanej;
 • Udział w szkoleniu dla nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących  lub dla nauczycieli informatyki 
 • Wypełnienie ankiety śródokresowej oceny szkolenia;
 • Przygotowanie min. 2 scenariuszy lekcji dla uczniów z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych;
 • Uzyskanie akceptacji od trenera lokalnego/trenerki lokalnej każdego z 2 przygotowanych przez nauczyciela/nauczycielkę scenariuszy lekcji;
 • Przeprowadzenie min. 2 lekcji obserwowanych z uczniami (według przygotowanych scenariuszy);
 • Wypełnienie ankiety ewaluacyjnej

Uczestnicy, którzy ukończą ścieżkę edukacyjną otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Ile czasu trwa szkolenie?

 • Nauczyciele przedmiotów ogólnych: szkolenie obejmuje 40h, w tym 32h szkolenia stacjonarnego oraz 8h szkolenia online oraz 5 godzin konsultacji z trenerem w trakcie szkolenia
 • Nauczyciele informatyki: 35h szkolenia stacjonarnego i 5h szkolenia online oraz 5 godzin konsultacji z trenerem w trakcie szkolenia

Szkolenia realizowane są obecnie w formie zdalnej. Zajęcia w formie stacjonarnej  prowadzone w zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej i z uwzględnieniem bieżących zaleceń stanitarnych.

Tematyka szkolenia:

Poniżej przedstawiony cykl szkoleniowy odpowiada potrzebom nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w procesie uczenia się uczniów. Składa się on z dwóch głównych elementów. Pierwszy element szkoleniowy obejmuje szkolenie stacjonarne oraz przygotowane zasoby edukacyjne dla nauczycieli, służące podnoszeniu kompetencji w zakresie korzystania z technologii TIK na lekcjach. Drugi element, wdrożeniowy, polega na opracowaniu, co najmniej dwóch scenariuszy zajęć dla uczniów z wykorzystaniem wiedzy i umiejętności poznanych w cyklu szkoleniowym.

Szkolenie dla nauczyciele przedmiotów ogólnych:

MODUŁ 1. Poznaj sieć. Elektroniczne zasoby edukacyjne. Zasady bezpieczeństwa i współpracy w Internecie. Wprowadzenie do szkolenia.

MODUŁ 2.  Lekcja w sieci – dobierz urządzenie, platformę, aplikację. Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i praca  w sieci.

MODUŁ 3. Ze smartfonem na lekcji. Aktywizujące metody nauczania wspierane technologiami informacyjnymi  i komunikacyjnymi (TIK).

MODUŁ 4. Tworzymy własne e-materiały Elektroniczne zasoby edukacyjne dla różnych przedmiotów.

MODUŁ 5. Jak wykorzystać TIK na lekcji? – wprowadzenie do opracowania własnych scenariuszy lekcji. Praca własna online na platformie lekcjaenter.pl.

MODUŁ 6.  Przygotowujemy scenariusze lekcji. Metodyczne aspekty kształcenia z TIK. Praca nad scenariuszami wzbogaconymi o technologie informacyjne i komunikacyjne.

MODUŁ 7. Zajęcia w szkole z własnym scenariuszem TIK.

MODUŁ 8.  Omawiamy przeprowadzone zajęcia Metodyczne aspekty kształcenia z wykorzystaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych – omówienie obserwowanych zajęć i zaliczenie szkolenia. 

Szkolenia dla nauczycieli informatyki klas 4-8 szkół podstawowych

MODUŁ 1. Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów. Jak myśli programista. Kot czy żółw?

MODUŁ 2. Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych. Wirtualne Arduino. Oswajamy Pythona.

MODUŁ 3. Zajęcia w szkole z własnymi scenariuszami.

MODUŁ 4. Omawiamy przeprowadzone zajęcia. 

Szkolenia dla nauczycieli informatyki szkół ponadpodstawowych

MODUŁ 1. Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera  i innych urządzeń cyfrowych. Eclipse, czyli projekt z klasą. Budujemy bazę.

MODUŁ 2. Rozumienie, analizowanie
i rozwiązywanie problemów. Algorytmy na Javie. Mobilne szyfrowanie.

MODUŁ 3. Zajęcia w szkole z własnymi scenariuszami.

MODUŁ 4. Omawiamy przeprowadzone zajęcia.

 

Biuro Projektu:

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli

Profesjonalne Szkolenia Informatyczne w Kielcach

Adres: ul. Kościuszki 11, 25 –310 Kielce

Telefon: 512 503 751

E-mail: info@psi.kielce.pl

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie Fundacji Orange www.lekcjaenter.pl 

Grant jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.