"Edukacja cyfrowa w świętokrzyskich szkołach"

"TIK w świętokrzyskich szkołach"

projekty grantowe

Kto może wziąć udział w projekcie?

Do udziału w projekcie zapraszamy nauczycieli kształcenia ogólnego, ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa świętokrzyskiego, w tym nauczycieli i nauczycielki:

 • edukacji wczesnoszkolnej,
 • przedmiotów humanistycznych (język polski, języki obce, etyka, religia, edukacja dla bezpieczeństwa, filozofia, historia, historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie, ekonomia w praktyce, podstawy przedsiębiorczości),
 • przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, geografia, matematyka, przyroda, technika),
 • przedmiotów artystycznych (historia muzyki, historia sztuki, muzyka, plastyka, wiedza o kulturze, wychowanie fizyczne, zajęcia artystyczne),
 • edukacji informatycznej

Zapraszamy także przedstawicieli kadry kierowniczej, którzy oprócz ścieżki edukacyjnej dla nauczycieli mają dodatkową możliwość skorzystania z modułu online „Aktywna lekcja z TIK”, podczas którego będą mogli przygotować plan włączenia TIK do edukacyjnej pracy szkoły.

W projekcie mogą brać udział szkoły publiczne i niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych. Udział szkół niepublicznych nie może powodować wystąpienia pomocy publicznej.

Jak zgłosić się do projektu?

Na szkolenia nauczycieli zgłasza członek kadry kierowniczej. Nauczycie nie może zgłosić się indywidualnie.

W projekcie powinny uczestniczyć co najmniej:

 • 2-3 osobowe zespoły ze szkół, w tym członek kadry zarządzającej – w przypadku szkoły, w której jest zatrudnionych mniej niż 10 nauczycieli,
 • 4 osobowe zespoły nauczycieli, w tym członek kadry kierowniczej – w przypadku szkoły, w której zatrudnionych jest od 10 do 20 nauczycieli,
 • 5 osobowe zespoły nauczycieli, w tym członek kadry kierowniczej – w przypadku szkoły, w której zatrudnionych jest powyżej 20 nauczycieli.
 • zalecane jest aby w szkoleniu z danej szkoły uczestniczył reprezentant każdej grupy przedmiotowej

Nie ma ograniczeń maksymalnej liczby nauczycieli z danej szkoły, biorących udział w szkoleniach. Powyższe limity dotyczą minimalnej liczby uczestników.

Regulamin projektu i Formularz zgłoszeniowy dla szkoły są dostępne TUTAJ.

Szkoły zakwalifikowane do projektu wraz ze wskazanym w zgłoszeniu przedstawicielem kadry zarządzającej, zostaną zarejestrowane przez nas na platformie projektu „Lekcja:Enter”. Członek kadry zarządzającej szkołą, który również będzie brał udział w szkoleniach uzyskuje uprawnienia wprowadzenia na platformę nauczycieli ze swojej szkoły. Od tej chwili nauczyciele i członek kadry kierowniczej zaczynają realizację ścieżki edukacyjnej.

Nauczyciele zgłaszający się do projektu wybierają jedną z 9 grup przedmiotowych (zgodnie z nauczanym przedmiotem/przedmiotami), w ramach której wezmą  udział w szkoleniu, tzn:

1. edukacja wczesnoszkolna
2. przedmioty humanistyczne – klasy IV–VIII szkoły podstawowej
3. przedmioty humanistyczne – szkoły ponadpodstawowe
4. przedmioty matematyczno-przyrodnicze – klasy IV–VIII szkoły podstawowej
5. przedmioty matematyczno-przyrodnicze – szkoły ponadpodstawowe
6. przedmioty artystyczne – klasy IV–VIII szkoły podstawowej
7. przedmioty artystyczne – szkoły ponadpodstawowe;
8. informatyka – szkoły podstawowe
9. informatyka – szkoły ponadpodstawowe

Łącznie w bezpłatnych szkoleniach podczas realizacji dwóch edycji "Lekcja:Enter" będzie mogło wziąć udział:

 • 570 nauczycieli i nauczycielek w ramach grantu II edycji „Edukacja cyfrowa w świętokrzyskich szkołach", w tym 201 nauczycieli/lek ze szkół z terenów wiejskich i miast poniżej 20 tys. mieszkańców;
 • 420 nauczycieli i nauczycielek w ramach grantu II edycji „TIK w świętokrzyskich szkołach", w tym 130 nauczycieli/lek ze szkół z terenów wiejskich i miast poniżej 20 tys. mieszkańców;

Grant 2 edycji "Edukacja cyfrowa w świętokrzyszkich szkołach" realizowany jest w okresie 01.09.2020 r.  - 28.02.2022 r.

Grant 3 edycji "TIK w świetokrzyszkich szkołach" realizowany jest w okresie 01.04.2021 r.  - 30.09.2022 r.

Co proponujemy?

W ramach projektu każdy nauczyciel, w tym członek kadry kierowniczej weźmie udział w ścieżce edukacyjnej, na którą składa się

 • Zgłoszenie do projektu poprzez platformę;
 • Wypełnienie pretestu – wstępnego testu kompetencji cyfrowych, na podstawie którego uczestnik będzie zakwalifikowany do grupy podstawowej lub zaawansowanej;
 • Udział w szkoleniu dla nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących  lub dla nauczycieli informatyki 
 • Wypełnienie ankiety śródokresowej oceny szkolenia;
 • Przygotowanie min. 2 scenariuszy lekcji dla uczniów z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych;
 • Uzyskanie akceptacji od trenera lokalnego/trenerki lokalnej każdego z 2 przygotowanych przez nauczyciela/nauczycielkę scenariuszy lekcji;
 • Przeprowadzenie min. 2 lekcji obserwowanych z uczniami (według przygotowanych scenariuszy);
 • Wypełnienie ankiety ewaluacyjnej

Uczestnicy, którzy ukończą ścieżkę edukacyjną otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Ile czasu trwa szkolenie?

 • Nauczyciele przedmiotów ogólnych: szkolenie obejmuje 40h, w tym 32h szkolenia stacjonarnego oraz 8h szkolenia online.
 • Nauczyciele informatyki: 35h szkolenia stacjonarnego i 5h szkolenia online.

Szkolenia realizowane są obecnie w formie zdalnej. Zajęcia w formie stacjonarnej  prowadzone w zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej i z uwzględnieniem bieżących zaleceń stanitarnych.

Tematyka szkolenia:

Poniżej przedstawiony cykl szkoleniowy odpowiada potrzebom nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w procesie uczenia się uczniów. Składa się on z dwóch głównych elementów. Pierwszy element szkoleniowy obejmuje szkolenie stacjonarne oraz przygotowane zasoby edukacyjne dla nauczycieli, służące podnoszeniu kompetencji w zakresie korzystania z technologii TIK na lekcjach. Drugi element, wdrożeniowy, polega na opracowaniu, co najmniej dwóch scenariuszy zajęć dla uczniów z wykorzystaniem wiedzy i umiejętności poznanych w cyklu szkoleniowym.

Szkolenie dla nauczyciele przedmiotów ogólnych:

MODUŁ 1. Poznaj sieć. Elektroniczne zasoby edukacyjne. Zasady bezpieczeństwa i współpracy w Internecie. Wprowadzenie do szkolenia.

MODUŁ 2.  Lekcja w sieci – dobierz urządzenie, platformę, aplikację. Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i praca  w sieci.

MODUŁ 3. Ze smartfonem na lekcji. Aktywizujące metody nauczania wspierane technologiami informacyjnymi  i komunikacyjnymi (TIK).

MODUŁ 4. Tworzymy własne e-materiały Elektroniczne zasoby edukacyjne dla różnych przedmiotów.

MODUŁ 5. Jak wykorzystać TIK na lekcji? – wprowadzenie do opracowania własnych scenariuszy lekcji. Praca własna online na platformie lekcjaenter.pl.

MODUŁ 6.  Przygotowujemy scenariusze lekcji. Metodyczne aspekty kształcenia z TIK. Praca nad scenariuszami wzbogaconymi o technologie informacyjne i komunikacyjne.

MODUŁ 7. Zajęcia w szkole z własnym scenariuszem TIK.

MODUŁ 8.  Omawiamy przeprowadzone zajęcia Metodyczne aspekty kształcenia z wykorzystaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych – omówienie obserwowanych zajęć i zaliczenie szkolenia. 

Szkolenia dla nauczycieli informatyki klas 4-8 szkół podstawowych

MODUŁ 1. Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów. Jak myśli programista. Kot czy żółw?

MODUŁ 2. Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych. Wirtualne Arduino. Oswajamy Pythona.

MODUŁ 3. Zajęcia w szkole z własnymi scenariuszami.

MODUŁ 4. Omawiamy przeprowadzone zajęcia. 

Szkolenia dla nauczycieli informatyki szkół ponadpodstawowych

MODUŁ 1. Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera  i innych urządzeń cyfrowych. Eclipse, czyli projekt z klasą. Budujemy bazę.

MODUŁ 2. Rozumienie, analizowanie
i rozwiązywanie problemów. Algorytmy na Javie. Mobilne szyfrowanie.

MODUŁ 3. Zajęcia w szkole z własnymi scenariuszami.

MODUŁ 4. Omawiamy przeprowadzone zajęcia.

 

Biuro Projektu:

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli

Profesjonalne Szkolenia Informatyczne w Kielcach

Adres: ul. Kościuszki 11, 25 –310 Kielce

Telefon: 512 503 751

E-mail: info@psi.kielce.pl

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie Fundacji Orange www.lekcjaenter.pl 

Grant jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.